دانشگاه معارف اسلامی
معاونت پژوهش
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامانه جستجوی کتابخانه مرکزی

لیست کتب کتابخانه

توجه: دانشجویان گرامی، حتماً قبل از مراجعه حضوری جهت امانت گرفتن کتاب، از طریق سامانه جستجو، مشخصات کتاب را یادداشت و از ساعت 9 تا 12 صبح با تماس تلفني از موجود بودن كتاب، اطمينان حاصل كرده، در ساعات يادشده مراجعه نمائيد.

عنوان پدید آورنده ناشر
اصطلاح نامه عرفان نظری با مستند اصطلاحات و نمودار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله
اصطلاح نامه منطق با مستند اصطلاحات و نمودار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره
اصول نمایه سازی بر اساس استاندارد ایزو۱۹۹۶ - ۹۹۹ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
اصول چکیده نویسی بر اساس استاندارد ایزو۱۹۷۶ - ۲۱۴ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
طرحی نو در طبقه بندی علوم فدایی عراقی، غلامرضا سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای استفاده از رده بندی کنگره مرتضایی فرد، فاطمه سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
رده BBR [بی . بی .آر] فلسفه اسلامی: بازنویسی و گسترش فلسفه اسلامی در نظام رده بندی کتابخانه کنگره فانی، کامران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رده BP [بی . پی] اسلام (علوم دینی اسلام در نظام رده بندی کتابخانه کنگره) طاهری عراقی، احمد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رده BP [بی . پی] اسلام: گسترش رده اسلام بر نظام رده بندی کنگره طاهری عراقی، احمد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رده DSR [دی . اس . آر]: تاریخ ایران: بازنویسی و گسترش تاریخ ایران در نظام رده بندی کتابخانه کنگره فانی، کامران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رده LGR [ال . جی . آر] مراکز آموزشی ایران: بازنویسی و گسترش مراکز آموزشی ایران در نظام رده بندی کتابخانه کنگره سلطانی، پوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رده PIR [پی .آی .آر] زبانها و ادبیات ایرانی بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره صدیق بهزادی، ماندانا سازمان استاد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رده PJA [پی . جی . ای] ادبیات عربی بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره رضائی، باسمه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛ نشر کتابدار
نشانه مولف برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره سلطانی، پوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نشانه مولف فارسی: جدول سه رقمی مبتنی بر کاتر - سن برن نیکبخت جم، امیرمسعود سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛ نشر کتابدار
معرفی پایگاههای اطلاع رسانی اسلامی غراب، ناصرالدین خانه کتاب
اصول ایفلا برای حفاظت و نگهداری از مواد کتابخانه ای نشر کتابدار؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
بررسی عوامل مخرب اسناد و روشهای حفاظت و درمان آن (مجموعه مقالات) سازمان اسناد ملی ایران
اطلس قارچ شناسی: قارچ های آسیب رسان به منابع آرشیوی و کتابخانه ای رئیس نیا، نگار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مرجع شناسی (عمومی و تخصصی فارسی و غیرفارسی) کتس، ویلیام ا. نشر کتابدار