دانشگاه معارف اسلامی
معاونت پژوهش
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

لیست خدمات اعضای هیأت علمی

  • پست الکترونیکی
  • راهنمای خدمات فناوری اطلاعات
  • صندوق رفاه اعضای هیأت علمی
  • کتابخانه
  • دسترسی به اینترنت
  • سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
  • خدمات رفاهی
  • سامانه تغذیه

لیست اساتید هیأت علمی و مدعو